cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

MetodenCarl-Erik Pettersson berskriver sitt arbete

Efter att i många år arbetat med elever med lässvårigheter, har jag kommit fram till en arbetsmetod som på ett avgörande sätt ökar elevens automatisering av sin läsning. Metoden har jag kallat Rydaholmsmetoden.

 Under en lång tidsperiod provade jag olika metoder. Då jag inte upplevde att jag hade någon större framgång började jag experimentera själv. Jag kombinerade egna erfarenheter med nya rön inom läsforskningen. Efter föreläsningar av framförallt professor Martin Ingvar började jag använda egentillverkat material blandat med äldre. Men den avgörande skillnaden gentemot tidigare, och det helt nya i arbetssättet, var på vilket sätt lästräningen skedde.

Flera års försök har lett fram till nuvarande material. Genom att iaktta eleverna, men även lyssna till deras synpunkter, växte metoden fram. Självklart är det alltid eleven som står och ska stå i centrum. Men för att nå framgång i arbetet med Rydaholmsmetoden har jag flyttat fokus från eleven till pedagogen. Det är pedagogens koncentration och intensitet som rycker med eleven. Det är inte själva materialet som skapar framgång, utan arbetssättet som sker i interaktion mellan pedagogen och eleven. Intensiteten ska vara så hög att eleven i princip mattas ut vid varje arbetspass. Genom att utnyttja hjärnans rationalitet syftar metoden till att framkalla den maximala ansträngningen hos eleven. De tre fundament metoden vilar på är hämtade från Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi.

1. Man kan endast lära sig det man redan kan.( Platons inlärningsparadox).
Därför möter eleven listor som de säkert kan avkoda. Träningen går ut på att automatisera förmågan.

2. Man kan bara ha en tanke i huvudet åt gången.
Därför koncentrerar sig metoden helt på avkodning. Innehållet i läsningen har tagits bort. Då kan avkodningen tränas utan frustration över förlorad läsförståelse. Först när avkodningen är automatiserad kan hjärnan ta in innehållet.

3. Automatiseringen är nyckeln: Genom att träna grundfunktionerna i språket kan man nå automaticitet till en sådan nivå att man hinner med i läsprocessen.
Metodens idé är inte på något sätt att ensam fungera som läsinlärningsmetod. Det är en metod som avser att hjälpa elever med lässvårigheter som grundar sig på bristande automatisering i läsavkodning. Av pedagogen krävs ett långsiktigt, målmedvetet och strukturerat arbete under den tid det tar att nå det uppsatta målet. Metoden ska användas som ett isolerat arbetsmoment inom lästräningen för dessa elever. Grundidén för läsinlärningen är ur ett helhetsperspektiv annorlunda. Den måste ha innehållet i texter och upplevelser därav som grundidé.